ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

1

عمران صیادی 09181413998 عمران

رئیس سازمان

2

آیت اله رستمی 09188413394 برق

نایب رئیس اول

3

کیوان ناظری 09183410511 مکانیک

نایب رئیس دوم

4

رضا ملکی 09181413130 عمران دبیر

5

 علی عسکر عسکری 09183412409 عمران

خزانه دار

6

عبدالرضا  ابوقداره 09183412329 نقشه برداری عضو

7

  سجاد یاری  09188425431 برق عضو

8

 غلامرضا رفیعی 09181420803 عمران عضو

9

 حمید گلمرادی 09188412173 عمران عضو