گروه تخصصی رشته معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

محمد جواد

پورحاتم

رئیس گروه

2

محمد تقی

مهدیزاده

عضو

3

شمس اله

فتاحی

عضو

4

خدیجه

امیدی

عضو

5

هادی

منصوری

عضو

 
شماره همراه رئیس گروه تخصصی معماری 09121393523