گروه تخصصی رشته عمران

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

حامد

بهادری

رئیس گروه

2

حمید رضا

سهرابیان

عضو

3

مسعود

مرادخانی

عضو

4

نظام الدین

اسماعیل بیگ

عضو

5

محسن

ناظری قصر

عضو

شماره همراه رئیس گروه تخصصی عمران 09181413761