گروه تخصصی رشته برق

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

الهام

حیدری

رئیس گروه

2

اسامه

بزرگ زاده

عضو

3

میثم

دشتی پور

عضو

4

حمید

هواسی

عضو

5

احسان

فتح اللهی

عضو

شماره همراه رئیس گروه تخصصی برق 09188412464