گروه تخصصی رشته مکانیک

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

مجید

معیری نیا

رئیس گروه

2

حسن

زرگوش

عضو

3

مهدی

ملکی

عضو

4

ایرج

مومنی

عضو

5

محمد

مرادی

عضو

شماره همراه رئیس گروه تخصصی مکانیک 09122129430