گروه تخصصی رشته شهرسازی

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

منصور

منصوری

رئیس گروه

2

الهه

کمالی

عضو

3

علی نقی

کرمی

عضو

4

رامین

محمودی

عضو

5

مجید

کرمی

عضو

شماره همراه رئیس گروه تخصصی شهرسازی 09194160331