صورتجلسه شماره 24مورخ 98/3/11

پیرو درخواست تعدادی از همکاران در خصوص فوق العاده ویژه برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس،با توجه به طرح موضوع در جلسه و بدلیل اینکه سازمان نظام مهندسی سازمانی غیرانتفاعی بوده و در حوزه سازمانهای اداری و استخدامی کشور نمی باشد با درخواست مذکور موافقت نگردید.
 
 با توجه به نامه شماره ش/001/280298 تاریخ 28/2/98 آقای مهندس رضا ملکی به عنوان نماینده هیأت مدیره در جلسات شورای انتظامی معرفی می گردند.
 
پیرو نامه مورخ 25/1/98 به شماره 03/98/م دفتر نمایندگی شهرستان ملکشاهی و بازدید اعضای هیأت مدیره مصوب گردید پیشنهاد تفکیک زمین متعلق به سازمان به مساحت 407 متر مربع به مجمع عمومی سالیانه ارائه گردد.