صورتجلسه شماره 26مورخ 98/4/1

مصوب گردید جهت نظارت بر امور مجریان در خصوص انجام صحیح شرح خدمات، آقایان مهندسین ابوقداره،عسگری و گلمرادی پیگیری لازم را در موضوعات زیر انجام دهند الف)قرارداد فی مابین مجری و مالک   ب)بررسی شرح خدمات مجری

مصوب گردید جهت بررسی اجرای نقشه مصوب و جلوگیری از نقشه دوم در ساخت و سازهای شهر ،مکاتبات لازم با شهرداری،اداره کل راه و شهرسازی،دادستانی و معاونت عمرانی استانداری در خصوص تشکیل جلسه بعمل آید.