صورتجلسه شماره 27مورخ 98/4/11

پیرو نامه شماره 11752/98 تاریخ 28/3/98 اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره مقرر گردید به اعضای علی البدل هیأت مدیره اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

مصوب گردید اقدامات لازم جهت تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای بتن و ژئوتکنیک و همچنین کمیته ارزیابی عملکرد مجریان و ناظران صورت گیرد.