صورتجلسه شماره 28مورخ 98/4/22

آقای جعفر خانی بعنوان مسئول نمایندگی دفتر بدره انتخاب گردید.

اعضای کمیته کنترل نقشه در رشته نقشه برداری مهندس ذبیح اله تاج بخش و در رشته شهرسازی خانم مهندس الهه کمالی تعیین گردیدند.