ابلاغ ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، بدینوسیله ویرایش سوم سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان " طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی " که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ 98/8/1 در کل کشور، ابلاغ میگردد.
زمان انقضای ویرایش سال 1392 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود 
بنابراین از تاریخ 98/08/01 لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.