اطلاعیه طراحی نما

در ادامه به پیوست تصویر نامه شهرداری محترم ایلام  جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.