تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

 
 
 
 
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام 
با توجه به ضرورت رعایت بهداشت عمومی جامعه و به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان محمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان تعویق و زمان برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد