زمان انقضای ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

به پیوست نامه مقام محترم وزارت راه و شهرسازی درخصوص زمان انقضای ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان