اطلاعیه

📝 اطلاعیه

موضوع: تشکیل دفاتر طراحی

مطابق ماده ۴ از فصل دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال تهیه شوند. لذا لازم است تمامی مهندسین دارای صلاحیت طراحی فاقد دفتر در رشته های مختلف (معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۳۱ نسبت به تاسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مطابق با مفاد ماده ۵ و بندهای ذیل آن از فصل دوم مبحث دوم اقدام نمایند. متقاضیان جهت دریافت فرم های مربوطه می‌توانند از طریق لینک دانلود فایل اول  فایل دوم  و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد صدور پروانه سازمان مراجعه فرمایند.
بدیهی است در صورت عدم تشکیل دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در بازه زمانی فوق‌الذکر این سازمان از ارجاع کار ( کنترل صلاحیت و ظرفیت ) طراحی به اشخاص حقیقی ممانعت به عمل می آورد.

✏ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام