عملکرد واحد ارجاع کار سازمان در شش ماهه اول سال 1399

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

با سلام

به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی عملکرد واحد ارجاع سازمان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ کلیه ارجاع های انجام پذیرفته در سایت سازمان بارگذاری می شود. امید آن است که از همراهی و همکاری اعضای محترم در ارائه نقطه نظرات سازنده جهت دستیابی به خدمات مطلوب در آتیه بهره‌مند شویم.

دیگر مواردی که تکرر موضوعیت داشته اند اطلاع رسانی میشود.

1- اعضایی که پروانه اشتغال به کارشان فاقد اعتبار است.

2- عدم پاسخگویی بعضی از مهندسان به مالکین یا تغییر شماره تماس و عدم اطلاع رسانی به سازمان

3- همکارانی که از پذیرش نظارت امتناع ورزیده و گاهاً از خدمات طراحی جهت اختیار انتخاب طراح توسط مالک بهره مند نشده اند.

4- اعضایی که به جهت عضویت در شرکت های حقوقی و انحلال شرکت و لحاظ کارهای مربوطه در ظرفیت شخص حقیقی که قبلاً عضو شرکت بوده است، ظرفیت ارجاع شده این افراد بیش از مهندسان همکارشان در همان پایه و صلاحیت بوده است که این موضوع با عدم ارجاع به افراد فوق تا پایان سال جاری و در صورت نیاز در سال آینده نیز از اولویت ارجاع کار برخوردار نخواهند شد.

 
 
 

عمران

معماری

برق

مکانیک

نقشه برداری

طراحی

نظارت

 

طراحی

نظارت

 

طراحی

نظارت

 

طراحی

نظارت

 

طراحی

نظارت

 

ارشد

ارشد

 

ارشد

ارشد

 

ارشد

ارشد

 

ارشد

ارشد

 

ارشد

ارشد

 

یک

ارشد

 

یک

ارشد

 

یک

ارشد

 

یک

ارشد

 

یک

ارشد

 

دو

ارشد

 

دو

ارشد

 

دو

ارشد

 

دو

ارشد

 

دو

ارشد

 

سه

ارشد

 

سه

ارشد

 

سه

ارشد

 

سه

ارشد

 

سه

ارشد

 

ندارد

ارشد

 

ندارد

ارشد

 

ندارد

ارشد

 

ندارد

ارشد

 

ندارد

ارشد

 

ارشد

یک

 

ارشد

یک

 

ارشد

یک

 

ارشد

یک

 

ارشد

یک

 

یک

یک

 

یک

یک

 

یک

یک

 

یک

یک

 

یک

یک

 

دو

یک

 

دو

یک

 

دو

یک

 

دو

یک

 

دو

یک

 

سه

یک

 

سه

یک

 

سه

یک

 

سه

یک

 

سه

یک

 

ندارد

یک

 

ندارد

یک

 

ندارد

یک

 

ندارد

یک

 

ندارد

یک

 

ارشد

دو

 

ارشد

دو

 

ارشد

دو

 

ارشد

دو

 

ارشد

دو

 

یک

دو

 

یک

دو

 

یک

دو

 

یک

دو

 

یک

دو

 

دو

دو

 

دو

دو

 

دو

دو

 

دو

دو

 

دو

دو

 

سه

دو

 

سه

دو

 

سه

دو

 

سه

دو

 

سه

دو

 

ندارد

دو

 

ندارد

دو

 

ندارد

دو

 

ندارد

دو

 

ندارد

دو

 

ارشد

سه

 

ارشد

سه

 

ارشد

سه

 

ارشد

سه

 

ارشد

سه

 

یک

سه

 

یک

سه

 

یک

سه

 

یک

سه

 

یک

سه

 

دو

سه

 

دو

سه

 

دو

سه

 

دو

سه

 

دو

سه

 

سه

سه

 

سه

سه

 

سه

سه

 

سه

سه

 

سه

سه

 

ندارد

سه

 

ندارد

سه

 

ندارد

سه

 

ندارد

سه

 

ندارد

سه

 

ارشد

ندارد

 

ارشد

ندارد

 

ارشد

ندارد

 

ارشد

ندارد

 

ارشد

ندارد

 

یک

ندارد

 

یک

ندارد

 

یک

ندارد

 

یک

ندارد

 

یک

ندارد

 

دو

ندارد

 

دو

ندارد

 

دو

ندارد

 

دو

ندارد

 

دو

ندارد

 

سه

ندارد

 

سه

ندارد

 

سه

ندارد

 

سه

ندارد

 

سه

ندارد