عملکرد واحد ارجاع کار سازمان در شهرستان ها مربوط به شش ماهه اول سال 1399

 
 عملکرد واحد ارجاع کار سازمان در شهرستان ها مربوط به شش ماهه اول سال 1399
 
 

شهرستان آبدانان

 

شهرستان بدره

 

شهرستان دره شهر

 

شهرستان دهلران

 

شهرستان ایوان

 

شهرستان لومار

 

شهرستان ملکشاهی

 

شهرستان مهران

 

شهرستان شیروان چرداول