ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

قابل توجه مهندسی طراح 
 
به پیوست فایل ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.