تعداد کار همزمان ناظر حقیقی

همکار گرامی

به استناد بند 14-3-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد آن پروژه مطابق جدول شماره 1 جزء ظرفیت و تعداد کارهای مهندس ناظر محسوب می‌گردد. بنابراین ناظر حقیقی پس از تکمیل ظرفیت (8 کار همزمان) در صورتی می‌تواند پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار یکی از پروژه‌های قبلی خود را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ارسال نموده باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد بند 14-3-5 مسئولیت قانونی متوجه شخص متخلف می باشد.