تصویب اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ( تاسیسات مکانیکی )

پیرو تصویب اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ( تاسیسات مکانیکی ) در جلسه 58 شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 97/9/7 اصلاحیه مذکور بر روی سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس http://www.nbri.ir  قرار داده شده است.