اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده

اطلاعیه
همکاران گرامی در ادامه تصاویر چاپ دو نوبت آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام بحضور ارائه می شود. ضمن دعوت از تمامی اعضای محترم سازمان جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی ، به اطلاع می رساند مطابق شرایط مندرج در متن آگهی های منتشر شده اعضایی که تمایل دارند حق رای خود را در جلسه نوبت اول تفویض نمایند. می توانند جهت دریافت فرم وکالت نامه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/12/1397 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام مراجعه نمایند.
    
        روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام