متمم پیشنهادی بودجه سال 1397

همکار گرامی پیرو اطلاعیه قبلی با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی نوبت اول و دوم سازمان در تاریخ های 97/12/12 و 97/12/22 ، در ادامه متمم پیشنهادی بودجه سال 1397 جهت اطلاع بحضور ارائه می گردد.