تکریم از پیش کسوتان مهندس

در راستاي تکريم خدمات پيشکسوتان مهندسي ، بهره گيري از تجربه هاي ارزشمند و اعتقاد و التزام به اخلاق حرفه اي آقاي مهندس رستمي رياست سازمان و آقاي مهندس صيادي از اعضاي هيات مديره با حضور در منزل جناب آقاي مهندس بزرگي ضمن تقدير و تشکر از خدمات خالصانه و صادقانه ايشان با ارائه گزارشي از عملکرد هيات مديره دوره هشتم و برنامه هاي در دست اقدام ، به بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل مختلف جامعه مهندسي و سازمان استان پرداختند. جناب آقاي مهندس بزرگي هم با اظهار خرسندي از روند کاري و اجرايي سازمان ضمن بيان رهنمود هاي مشفقانه ، براي هيات مديره آرزوي موفقيت کردند . در پايان اين ديدار که در فضايي گرم و صميمي برگزار شد رياست سازمان با تشکر از خدمات گرانقدر جناب آقاي مهندس بزرگي تاکيد کردند که رهنمودهاي ارزشمند ايشان در جهت اعتلاي سازمان و ارتقا کيفيت خدمات مهندسي حتما سرلوحه کار و برنامه ريزي هيات مديره قرار خواهد گرفت . به گفته رييس سازمان حضور در منزل بزرگان و پيشکسوتان سازمان به جهت تکريم اين بزرگواران و استفاده از تجربيات گرانقدر آنان از جمله برنامه هايي است که انشالله ادامه خواهد يافت.