تکریم از پیش کسوتان مهندس

در ادامه ديدار و نشست هاي در دستور کار با بزرگان و پيشکسوتان مهندسي ساختمان استان عصر امروز رييس و نايب رييس سازمان با جناب آقاي مهندس پارسا ديدار و گفتگو کردند. در اين ديدار که بيش از سه ساعت به طول انجاميد مسائل مختلف حوزه مهندسي ساختمان استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . آقاي مهندس پارسا با بيان تجارب ارزنده خود رهنمودهاي را براي پيشبرد اهداف نظام مهندسي ابراز داشتند. رياست سازمان هم ضمن اداي احترام و ابراز اعتقاد به استفاده عملي و راهبردي از تجارب مفيد پيشکسوتان خواستار ارائه طريق بزرگان سازمان براي حل مشکلات شدند. آقاي مهندس ملکي هم ضمن تشکر از اعلام نظرات کارشناسانه مهندس پارسا ضمن آرزوي بهروزي و سلامتي براي ايشان تاکيد کردند که نظرات سازنده مهندسين در ادامه مسير هيات مديره مورد استفاده قرار خواهد گرفت .