تکریم از پیش کسوتان مهندس

در ادامه ديدارهاي رييس و اعضاي هيات مديره با پيشکسوتان نظام مهندسي ، حضور در منزل جناب آقاي مهندس کرم اله ساده ميري از بزرگان سازمان و روساي ادوار و بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل سازمان انجام شد . در اين ديدار رييس سازمان و اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه بر اعتقاد و التزام خود براي استفاده از خرد جمعي ومشارکت پيشکسوتان در ارائه راهکار هاي سازنده تاکيد کردند. آقاي مهندس ساده ميري هم ضمن بيان اينکه با توجه به شواهد موجود سازمان و هيات مديره اين دوره در مسير صحيح و مورد انتظار خود قرار گرفته و عملکرد خوبي تاکنون ارائه شده است تاکيد کرد که براي کمک به حل مشکلات و مسائل سازمان و حضور در کميسيون مشورتي مساعدت هاي خود را انجام خواهد داد.