تغییر تعرفه حق الزحمه

به اطلاع همکاران گرامی می رساند که تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت رشته های معماری، سازه، برق و مکانیک بر اساس نامه شماره ۱۷۶۹۲/۴۰۰ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مصوبات مورخ ۹۸/۲/۲۴ هیئت چهار نفره استان و تایید نهایی اداره کل راه و شهرسازی استان طی نامه شماره ۹۸/۱۶۴۲۲ مورخ ۹۸/۴/۳۱ برای تمامی پروژه ها که تاریخ ورود گزارش تهیه نقشه آنها به سازمان ۹۸/۵/۱ می باشد با افزایش ۲۵ درصدی محاسبه و دریافت خواهد شد.