جلسه هم اندیشی

جلسه مورخ 98/05/07 با حضور ریاست محترم سازمان،اعضای هیات مدیره،نماینده اداره کل راه و شهرسازی،کمیته آموزش و اساتید دوره های آموزشی در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در این جلسه که با سخنان ریاست محترم سازمان شروع شد به بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقاء سطح کیفی آموزش در سازمان پرداخته شد.
از مهمترین مباحثی که مورد بحث قرار گرفت می توان به موارد ذیل اشاره نمود
1- تدوین برنامه آموزشی
2- کنترل سطح کیفی مراکز آموزشی(مجریان آموزشی)
3- برگزاری دوره های بازآموزی و سمینار های آموزشی
4- ارتباط با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی برای انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی
5- ارائه خدمات آموزشی جهت مهندسین استانهای دیگر