اطلاعیه

_ به استناد بند (۱۹-۱-۱۲) از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید. پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دهد.
_ به استناد بند (۲-۴-۹) از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی نقشه های چون ساخت اقدام نموده و پس از اخذ امضاء ناظران یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه را هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.
لذا لازم است مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی نسبت به ارائه خدمات موضوع مواد فوق الذکر در پروژه های تحت مدیریت خود اقدام فرمایند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام