امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

اطلاعیه شماره 4

تاریخ ارسال : 1403/04/02 22:22 نویسنده : مدیریت

 اطلاعیه شماره 4اطلاعیه شماره ۴
ازکلیه همکاران پایه ۱ وارشدکه واجد شرایط عضویت در هیات مدیره سازمان میباشنددعوت میشودباداوطلبی خودسازمان رادرپویائی هرچه بیشتر وظایف قانونی یاری
وباارایه ایده های برتر موجبات اعتلای مهندسی استان..بالابردن کیفیت خدمات مهندسی..و اطمینان ازایمنی و بهداشت زمینه مشارکت  مهندسان رادرانتخابات فراهم نمائید
هیات اجرائی انتخابات