امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

گروه تخصصی معماری

تاریخ ارسال : 1402/06/15 19:28 نویسنده : مدیریت

اعضای کمیته تخصصی معماری

 

تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی
09117855062 رئیس پژمان احمدی
09183463306 دبیر رضا دوستی
09190219543 عضو اکبر میرزاده
09183431509 عضو زهره جلالیان
09188430124 عضو حمزه ایرانی
0918 342 3785 عضو جمال حیدری