امروز چهارشنبه 08 آذر 1402

فرم های مورد نیاز سازمان

تاریخ ارسال : 1402/08/23 19:31 نویسنده : مدیریت

   

توضیحات موضوع شماره فرم

 فرم های سازمان از شماره 1 الی 100 ویرایش 1402/08/23

برای تکمیل لازم است توضیحات مطالعه شود راهنمای تکمیل فرم های سازمان 01
دانلود شرح خدمات شرح خدمات مهندسین هفت گانه 02
دانلود فرم مراحل درخواست پروانه (تخریب و نوسازی) 03
دانلود فرم مراحل درخواست پروانه (توسعه بنا) 04
دانلود فرم پیگیری پروژه هها توسط سازمان 05
دانلود فرم مکاتبه با راه و شهرسازی،استانداری،پیش گیری از جر و...ارسالی توسط سازمان نظام مهندسی 06
دانلود فرم مکاتبه با راه و شهرسازی،استانداریو بازرسی در خصوص عدم توجه به انصراف ناظر توسط مهندس 07
دانلود فرم گزارش ماهانه پس از انصراف در صورت عدم توجه شهرداری،بازرسی،پیشگیری از جرم و راه و شهرسازی 08
دانلود فایل ابلاغیه قضایی به مالک و شهرداری 09
دانلود فرم گزارش تخلف در مرحله خاکبرداری 10
دانلود فرم گزارش در مرحله دوم (فرم 7 سابق) 11
دانلود فرم گزارش تخلف سوم 12
دانلود فرم آزاد سازی 70 درصد نظارت 13
دانلود فرم آزاد سازی 20 درصد نظارت 14
دانلود فرم آزاد سازی 10 درصد نظارت 15
دانلود فرم تجلیل از بهترین های معماری،سازه،برق،مکانیک،نقشه برداری،شهرسازی،ترافیک،سازنده ،مجری،استادکاران 16
     

فرم های مربوط به مهندس طراح معماری از شماره 101 تا 150 ویرایش 1402/08/23

برای تکمیل لازم است توضیحات مطالعه شود شرح خدمات مهندس معمار 101
دانلود فرم قرارداد طراحی مهندس معمار 102
دانلود فرم بازدید زمین مهندس طراح معمار 103
دانلود فرم درخواست انصراف طراح معمار/معرفی طراح 104
    105
 

فرم های مربوط به مهندس طراح سازه از شماره 151 الی 200 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرارداد مهندس طراح سازه 151
     

فرم های مربوط به مهندس طراح برق از شماره 201 الی 250 ویرایش 1402/08/23 

  

دانلود فرم قرارداد مهندس طراح برق 201
     

فرم های مربوط به مهندس طراح مکانیک از شماره 251 الی 300 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرار داد مهندس طراح مکانیک 251
     

فرم های مربوط به مهندس طراح نقشه برداری از شماره 301 الی 350 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرار داد مهندس طراح نقشه برداری 301
     

فرم های مربوط به مهندس طراح شهرسازی از شماره 351 الی 400 ویرایش  1402/08/23

دانلود فرم قرارداد مهندس طراح شهرسازی 351
     

 فرم های مربوط به مهندس طراح ترافیک از شماره 401 الی 450 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرار داد طراحی مهندس طراح ترافیک 401
     

فرم های مربوط به ناظران معماری از شماره 500 الی 600 ویرایش 1402/08/23

دانلود راهنمای تکمیلی فرم گزارشات مرحله ای نظارت 500
دانلود قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان 501
دانلود قرارداد متمم نظارت بر اجرای ساختمان 502
دانلود فرم گزارش مرحله ای نظارت معماری 503
دانلود فرم تعویض ناظر 504
دانلود صورتجلسه ی اعلام پایان عملیات ساختمانی 505
دانلود فرم تعهد مالک و ناظر مبنی بر رعایت نقشه ی مصوب 506
دانلود فرم انصراف به واسطه ی گزارش های 23و24و25 507
دانلود فرم گزارش تخلف در مرحله خاکبرداری 508
دانلود فرم گزارش در مرحله دوم (فرم 7 سابق) 509
دانلود فرم گزارش تخلف سوم 510
    511
     

فرم های مربوط به ناظر سازه از شماره 601 الی 700 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرارداد نظارت مهندس سازه 601
دانلود گزارش 5 مرحله ای سازه 602
    603
     

فرم های مربوط به ناظر برق از شماره 701 الی 800 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرارداد نظارت مهندس برق 701
دانلود گزارش سه مرحله ای برق 702
     

فرم های مربوط به ناظر مکانیک از شماره 801 الی 900 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرارداد نظارت مهندس مکانیک 801
دانلود فرم گزارش مرحله ای مکانیک 802
     

فرم های مربوط به ناظر نقشه برداری از شماره 901 الی 1000 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرارداد نظارت مهندس نقشه برداری 901
دانلود گزارش سه مرحله ای نقشه برداری 902
     

 فرم های مربوط به مجریان ساختمان از شماره 1001 الی 1500 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم قرار داد اجرا ساختمان 1001
دانلود فرم تعویض مجری 1002
دانلود شرایط عمومی قرارداد مجریان 1003
دانلود شرح خدمات مجریان 1004

فرم های مربوط به آزمایشگاه از شماره 1501 الی  2000

     

فرم های تفکیک از شماره 2001 الی 2500 ویرایش 1402/08/23

     

فرم های واحد مالی از شماره 2501 الی 2600 ویرایش 1402/08/23

دانلود فرم درخواست وام 2501
     

فرم های مربوط به گاز از شماره 2601 الی 2700 ویرایش 1402/08/23

     

فرم های مربوط به آموزش و ترویج  از شماره 2701 الی 3000 ویرایش

1402/08/23

دانلود معرفی نامه مجریان آموزشی 2701
دانلود الزامات ارتقاء پایه آموزش 2702
دانلود کمیته آموزش 2703
دانلود اطلاعیه های آموزشی 2704
     

 آئین نامه ها،بخش نامه ها،شیوه نامه ها از شماره 3001 الی 4000 ویرایش 1402/08/23

تاریخ ابلاغ موضوع شماره فرم
  شیوه نامه های وزارت راه و شهرسازی 3001
  شیوه نامه های شورای مرکزی 3002
  دیوان عدالت اداری 3003
  سایر ارگانها 3004