امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

اعضای شورای انتظامی

تاریخ ارسال : 1402/06/31 21:20 نویسنده : مدیریت
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس تصویر
حمید گلشنی رئیس

09183407085

حسن عبدولی نایب رئیس 09183422305
محمد رحیمی دبیر 09188410380
علی اشرف محمدیاری عضو 09181410139
حسین دهقان نماینده قوه قضاییه