امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

اعضای کمیته مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/12/16 22:28 نویسنده : مدیریت

اعضای کمیته مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان یلام

 

تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی
  نماینده هیئت مدیره مالک سلیمانی
  09128919409 رئیس منوچهر مسعودی
  09183402206 نماینده هیئت مدیره رضا جمشیدیان
  09183402801 دبیر کمیته محمد هادی اسدی
  09183413735 عضو اصلی رضا منصور پور
  09181411886 عضو اصلی جعفر صیادی