امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

اعضای کمیته نظام پیشنهادات

تاریخ ارسال : 1402/08/18 12:52 نویسنده : مدیریت
شماره تماس سمت نام نام خانوادگی
09183410082 رئیس شهرام طهماسبی پور
09188410539 نایب رئیس سعید ملکشاهی
09183413722 دبیر رضا دارابی
09181413460 عضو جواد جمشیدی
09188427379 عضو محسن کریمی

آئین نامه کمیته نظام پیشنهادات