امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

اعضای کمیته کنترل کیفی خدمات مجریان

تاریخ ارسال : 1403/03/26 12:19 نویسنده : مدیریتاعضای کمیته کنترل کیفی خدمات مجریان بخش اداریتصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
09184226678 رئیس مصطفی   یاری 1
09183463306 دبیر رضا    دوستی 2
09183410113 عضو طالب   جانی بیگی 3
09195724781 عضو فاطمه   عموزاده 4


اعضای کمیته کنترل کیفی خدمات  مجریان بخش نظارتیتصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
09188443492 رئیس میلاد    نیلوفری 1
09185487087 دبیر علی     طاهری 2
09187966746 عضو عبدالنور  بهادری 3
09188423012 عضو الهام    سرحدی 4
09188445528 عضو سجاد  علی پناهی 5
09125638201 عضو احسان جانمحمدی 6
09909357610 عضو اسحق    کرمی 7
09183403236 عضو محمد   یوسفی 8
09188461994 عضو الهه    میرزایی 9