امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

اعضای کمیته کوهنوردی

تاریخ ارسال : 1402/12/11 21:01 نویسنده : مدیریت

اعضای کمیته کوهنوردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

 

تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
09183428854 رئیس نصرت پور 1
09183414465 دبیر مسعود کاوه نژاد 2
09373640302 عضو علی نظر بیگی 3
  09183431509 روابط عمومی زهره جلالیان 4
09355991653 عضو معصومه چهره 5
09335157271 عضو کبری صیادی 6