امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

کمیته تخصصی ساماندهی شاغلین صنعت ساختمان

تاریخ ارسال : 1402/11/13 10:54 نویسنده : مدیریت

اعضای کمیته تخصصی ساماندهی صنعت شاغلین ساختمان


 

تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
09183410075 رئیس ذوالفقار دوستی نیا 1
09188412585 عضو کرم الله ساه میری 2
09181410229 عضو غلامرضا رزمگیر 3
09188401534 عضو فرزاد احمدی زاد 4
09181425462 مدیر آموزش همایون باباخانی 5
09181435955 عضو روناک عالی پور 6
  09188422898 دبیر زینب حیدری 7

فرم ارزشیابی استادکاران و کارگزان ماهر صنعت ساختمان استان ایلام