امروز چهارشنبه 08 آذر 1402

کمیته نظارت مضاعف

تاریخ ارسال : 1402/08/17 08:07 نویسنده : مدیریت
شماره  تلفن سمت نام و نام خانوادگی
09188427379 رئیس محسن کریمی
09181442025 دبیر حدیث پرهیزکاری
09189432409 عضو سمیه عبدی
09183450738 عضو هلن بلوچی
09188433204 عضو داریوش پورسردار
09183414485 عضو طالب هاشمی
09188435780 عضو اشکان ایدی
09127183327 عضو حمید هواسی

 

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول کمیته نظارت مضاعف