امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

کمیته نظارت مضاعف

تاریخ ارسال : 1402/08/17 08:07 نویسنده : مدیریت
تصویر شماره  تلفن سمت نام و نام خانوادگی
09188427379 رئیس محسن کریمی
09181442025 دبیر حدیث پرهیزکاری
  09189432409 عضو سمیه عبدی
09183450738 عضو هلن بلوچی
  09188433204 عضو داریوش پورسردار
  09183414485 عضو طالب هاشمی
  09188435780 عضو اشکان ایدی
  09127183327 عضو حمید هواسی

 

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول کمیته نظارت مضاعف